logo Rootsey



Dyrektywy i przepisy prawne - zbiorniki paliwowe

Ministerstwo Gospodarki wydało dwa rozporządzenia związane z warunkami technicznymi, jakie muszą spełniać stacje paliw jak i zbiorniki magazynujące oleje napędowe, których wymagania weszły w życie z końcem 2012 roku.

Pierwszy akt prawny można przeczytać tutaj

Bazy paliw płynnych powinny być wyposażone w instalacje, urządzenia lub systemy przeznaczone do (§ 176):
 1. zabezpieczenia przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych;
 2. pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych oraz sygnalizacji przecieków tych produktów do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych.


§ 177 - stacje paliw płynnych powinny być wyposażone w urządzenia, o których mowa w § 97 ust. 1 pkt. 2 i 3, czyli:
 1. urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych;
 2. urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych.

Drugi akt prawny, którego wymagania weszły w życie z końcem 2012 roku można przeczytać tutaj

1. Zbiornik umiejscowiony, którego pojemność wynosi powyżej 2,5 m3, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, powinien być wyposażony w urządzenie sygnalizujące powstanie wycieku i urządzenie zabezpieczające przed przenikaniem czynnika roboczego do gruntu oraz do wód powierzchniowych i gruntowych (§ 10. 1.).

2. Jako urządzenia sygnalizujące powstanie wycieku, o którym mowa w ust. 1, mogą być stosowane:
 1. system monitorowania przestrzeni międzydennej w zbiornikach naziemnych o osi pionowej,
 2. system monitorowania przestrzeni międzyściennej w zbiornikach podziemnych i naziemnych o osi poziomej,
 3. inne urządzenia dopuszczone do stosowania przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.


3. Jako urządzenie zabezpieczające, o którym mowa w ust. 1, może być stosowane:
 1. dla zbiorników naziemnych:
  1. podwójne dno dla zbiorników o osi pionowej,
  2. podwójna ścianka dla zbiorników o osi poziomej,
  3. zbiornik rezerwowy,
  4. obwałowanie,
  5. taca,
  6. szczelne pomieszczenie, w którym znajduje się zbiornik, o ile drzwi umieszczono na odpowiedniej wysokości
 2. dla zbiorników podziemnych:
  1. geomembrana,
  2. podwójna ścianka,
  3. zbiornik rezerwowy,
  4. obudowa betonowa.


4. Urządzenie zabezpieczające, o którym mowa w ust. 3, powinno być tak zaprojektowane i zbudowane, aby w przypadku powstania wycieku w zbiorniku wyciek ten został zatrzymany przez to urządzenie i nie doszło do skażenia środowiska.
Źródło: www.sejm.gov.pl